Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
De ondernemer : Vechtsportwinkel.com, geëxploiteerd door Van Den Ing Webmarketing;
Vestigingsadres: De Groene Voorwaarts 383, 7325 AT, Apeldoorn;
Bezoekadres : De Groene Voorwaarts 383, 7325 AT, Apeldoorn;
Telefoonnummer : 0318 – 250030 (maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 18:00)
E-mailadres: mark [@] vechtsportwinkel.com
KvK-nummer: 30262078
BTW identificatienummer : NL001382583B83
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich : binnen wettelijke kaders : op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en (verzegelde)verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het verzenden van een e-mail aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 – Persoonsgegevens.
De ondernemer, zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van De ondernemer, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 – Links
De site van de ondernemer, kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de ondernemer geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 – Uw rechten
U kunt altijd aan de ondernemer vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan de ondernemer, vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die de ondernemer, zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u de ondernemer, hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid
De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van door de ondernemer geleverde goederen.

Artikel 22 – Garantie
De ondernemer geeft een jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De ondernemer garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van de ondernemer. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.De ondernemer geeft 3 maanden garantie op door haar verrichte herstelwerkzaamheden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:
– bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
– bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
– bij normale slijtage;
– bij beschadiging door onevenredig veelvuldig gebruik;
– bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Artikel 23 – Voorwaarden en bepalingen van het Vechtsportwinkel Klantloyaliteitsprogramma

Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met artikel 23 : Voorwaarden en bepalingen van het Vechtsportwinkel Klantloyaliteitsprogramma (“Voorwaarden en bepalingen”) en wordt u automatisch deelnemer van het Vechtsportwinkel Klantloyaliteitsprogramma (“Programma”). De prikkels en beloningsschema’s die in artikel 23 worden beschreven, behoren tot het Programma. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren tijdens het bestellen neemt u automatisch deel aan het Programma, en stemt u onvoorwaardelijk in met de Voorwaarden en bepalingen in dit artikel en aanvaardt u deze.

Artikel 23.1 – Algemeen

Het Programma is een loyaliteits- en beloningsprogramma voor deelnemers, in eigendom van en geëxploiteerd door de Ondernemer, Vechtsportwinkel, De Groene Voorwaarts 383, 7325 AT Apeldoorn, Nederland, KvK-registratienummer 30262078 (“Van den Ing Webmarketing”, “we” of “wij”) is onderdeel van de bedrijven van Van den Ing Webmarketing. Lees hier meer over ons. Als we in deze Voorwaarden en bepalingen verwijzen naar de Van den Ing Webmarketing, is dit een impliciete verwijzing naar Vechtsportwinkel.
In deze Voorwaarden en bepalingen verwijzen we naar u als “u” of als de “Deelnemer”.
U kunt als volgt schriftelijk contact met ons opnemen: Van den Ing Webmarketing, De Groene Voorwaarts 383, 7325 AT, Nederland.
U kunt telefonisch contact met onze klantenservice opnemen via 0318 – 250030 (de openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur CET) of u stuurt een e-mail naar customerservice@vechtsportwinkel.com.
Van den Ing Webmarketing kan geheel naar eigen goeddunken elk onderdeel van het Programma, in zijn geheel of gedeeltelijk (waaronder Beloningen en/of Punten zoals hieronder gedefinieerd) annuleren, wijzigen, opschorten of aanpassen, mits dergelijke wijzigingen op het moment van de wijziging niet resulteren in een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten. Als een significante negatieve wijziging van de waarde van de Deelnemerpunten optreedt, worden de Deelnemers twee maanden vooraf op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Deze kennisgeving geschiedt via een e-mail die gestuurd wordt naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account.
Deze Voorwaarden en bepalingen en eventuele wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd wanneer u gebruikmaakt van het klantloyaliteitsprogramma om punten te verdienen of in te wisselen, als u een Beloning of voordeel in het kader van het Programma bestelt of gebruikt, of als u binnen dertig dagen na de kennisgeving niet schriftelijk bezwaar maakt. Als u de wijzigingen van het Programma niet wilt accepteren, kunt u het gratis lidmaatschap beëindigen door uw account te laten verwijderen.

Artikel 23.2 – Deelname en Toelating
Zowel natuurlijke personen die minstens achttien (18) jaar oud zijn en inwoner zijn Nederland of België, komen in aanmerking voor deelname. Alleen natuurlijke personen hebben toegang tot het Programma. De woonplaats wordt geacht de feitelijke (hoofd)verblijfplaats van de Deelnemer te zijn. De persoonlijke gegevens en de woonplaats moeten nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden verstrekt en op verzoek moet hiervan bewijs worden overlegd aan Van den Ing Webmarketing, een vertegenwoordiger van Van den Ing Webmarketing.

Van den Ing Webmarketing bepaalt of iemand in aanmerking komt voor deelname aan het Programma. Van den Ing Webmarketing kan iedereen weigeren die niet voldoet aan de eisen die het Programma stelt. Van den Ing Webmarketing kan zonder opgave van reden een deelname weigeren.

Een Deelnemer mag slechts één account op de naam van de Deelnemer hebben. In geval van een dubbel account, wordt het account met de laagste Puntenstand geannuleerd en worden alle Punten van het betreffende account niet overgedragen aan het andere account.

De Deelnemer staat in voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volledige naam, het postadres, geldig e-mailadres en telefoonnummer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. Alle gegevens, waaronder persoonlijke gegevens, worden gebruikt en uitgewisseld door Van den Ing Webmarketing, vertegenwoordigers van de Van den Ing Webmarketing, vertrouwde partners en dienstverleners zoals dit door het Programma wordt vastgelegd en zoals hieronder wordt uiteengezet in het onderdeel Privacy en in het privacybeleid, dat hier beschikbaar is.

Het is frauduleus als een individu of bedrijf, vereniging of groep ertoe aanzet, aanmoedigt of toestaat dat verschillende individuen één enkel account (dit wordt verderop gedefinieerd) gebruiken om Punten of Beloningen te verzamelen.

Alle Punten en hieruit volgende Beloningen moeten worden verkregen, verdiend en gebruikt in overeenstemming met de regels en richtlijnen van deze Algemene Voorwaarden en bepalingen. Van den Ing Webmarketing beslist in laatste instantie of een activiteit in aanmerking komt voor Punten en/of Beloningen.

Er worden geen Punten verleend voor frauduleuze of gerestitueerde/geannuleerde transacties.

De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Punten of Beloningen tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders, waaronder Deelnemers die gekochte of geruilde Punten of Beloningen gebruiken, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade en proceskosten. Punten en Beloningen hebben geen contante waarde en kunnen niet worden geruild voor contant geld of cadeaubonnen.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de toegangsgegevens en andere accountgegevens en zijn zelf aansprakelijk voor activiteiten die in naam van het account hebben plaatsgevonden, tenzij deze zijn veroorzaakt door opzettelijk wanbeheer of grove nalatigheid door de Van den Ing Webmarketing. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het actueel houden van alle accountgegevens. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Vechtsportwinkel Klantenservice onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van ongeoorloofd gebruik van het account van de Deelnemer of van een andere inbreuk op de veiligheid.

De deelname gaat van start wanneer een account wordt geopend bij het voltooien van het bestelproces. Per persoon kan slechts één account worden geopend en onderhouden.

Artikel 23.3 – Account

Het account is een account waar Punten, die door een Deelnemer zijn verdiend in het kader van het Programma, worden verzameld. Deze Punten kunnen worden gebruikt voor aankopen en doeleinden die uitdrukkelijk zijn bepaald in de Voorwaarden en bepalingen.

Artikel 23.4 – Lidstatus

Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor om speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten beschikbaar te stellen aan groepen Deelnemers op basis van hun activiteit bij het Programma, met inbegrip van maar niet beperkt tot de status en het verleden van Punten, vestigingsland, winkelgeschiedenis, productvoorkeuren en Beloningsgeschiedenis. De specifieke voorwaarden en bepalingen van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, die hier als voorbeeld worden genoemd, zoals de aard, reikwijdte, tijdsduur of beschikbaarheid van dergelijke speciale Beloningen of promotieaanbiedingen of -activiteiten, zijn gebonden aan de betreffende aanbieding of activiteit en kunnen afwijken.

Artikel 23.5 – Punten verdienen

Met het Programma kunnen Deelnemers loyaliteitspunten (“Punten”) verzamelen en inwisselen en gebruiken voor “Beloningen” (hieronder gedefinieerd). Dit geschiedt op individuele basis en uitsluitend voor hun eigen account. Het Programma kan ruimte geven aan bepaalde voordelen op basis van het actuele saldo van “inwisselbare” Punten (dat wil zeggen Punten die niet eerder zijn ingewisseld) of op basis van “Programmapunten” (dat wil zeggen alle voorgaande niet-verlopen Punten die door de Deelnemer zijn verzameld, ongeacht of ze zijn ingewisseld of niet). Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor om de interne waardestructuur van Punten of Beloningen en aanbiedingen en andere merchandise of diensten, zonder verplichting jegens en zonder kennisgeving aan Deelnemers, op te schorten, te beëindigen, te herwaarderen of aan te passen. Van den Ing Webmarketing kan van tijd tot tijd aanbiedingen of privileges aanbieden aan Deelnemers in ruil voor het inwisselen van een bepaald aantal Punten van de Deelnemer en/of als uitkomst van een specifiek gedefinieerde actie die door de Deelnemer wordt uitgevoerd (“Beloningen”). Beloningen zijn onder andere (maar niet beperkt tot): een korting bij het aanschaffen van producten op Vechtsportwinkel.com; tegoedboncodes voor kortingen, in te wisselen op Vechtsportwinkel.com; (tijdelijke) toegang tot exclusieve producten. De aard van deze Beloningen en het aantal Punten of handelingen die vereist zijn om dergelijke voordelen of privileges te verkrijgen, worden door Van den Ing Webmarketing vastgesteld naar eigen goeddunken, kunnen op elk moment en van tijd tot tijd worden gewijzigd, kunnen slechts beperkte tijd beschikbaar zijn en kunnen worden gewijzigd. De beschikbaarheid van bepaalde Beloningen kan beperkt zijn. Deze Beloningen worden verstrekt aan degenen die zich hiervoor het eerst melden. Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor de beschikbare Beloningen te wijzigen, aan te vullen of aan te passen. Deelnemers kunnen er niet op vertrouwen dat een Beloning doorlopend beschikbaar is. Het aantal Punten dat moet worden ingewisseld voor een Beloning kan aanzienlijk worden verhoogd, een Beloning kan worden teruggetrokken en beperkingen kunnen worden ingesteld op een Beloning of het inwisselen daarvan door Van den Ing Webmarketing, een vertegenwoordiger daarvan of door een externe zakelijke partner die de Beloning verstrekt. Beloningen zijn niet toewijsbaar en niet overdraagbaar en mogen niet worden geruild of verkocht. Beloningen die in strijd met deze Voorwaarden worden toegewezen, overgedragen, geruild of verkocht, kunnen in beslag worden genomen of worden geannuleerd. Een patroon van het inwisselen van Punten voor Beloningen, voorafgegaan of volgend op het wijzigen van het adres van betreffende Programma-account, kan worden gezien als inwisselingsfraude en kan resulteren in het beëindigen van uw lidmaatschap van het Programma. Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor om Beloningen te vervangen door Beloningen van vergelijkbare of grotere waarde als een ingewisselde Beloning om welke reden dan ook niet meer beschikbaar is. Beloningen die worden afgebeeld in bijvoorbeeld advertenties online, zijn slechts ter illustratie afgebeeld. De daadwerkelijke Beloning kan afwijken van de afgebeelde Beloning.

De punten op het saldo van het account van de Deelnemer vormen de basis van de berekening van het Programma. Punten kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden en bepalingen zijn uiteengezet of zoals van tijd tot tijd wordt uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een Beloning of promotieaanbieding of -activiteit. Punten hebben geen waarde in contant geld. Punten kunnen door Deelnemers worden verzameld voor een korting op in aanmerking komende aankopen of voor Beloningen uit het inwisselcentrum.

Deelnemers beginnen met Punten verdienen vanaf het moment dat de deelname begint. Punten worden uitsluitend toegewezen aan het individuele account van de Deelnemer voor aankopen die de Deelnemer persoonlijk heeft uitgevoerd of voor activiteiten die de Deelnemer persoonlijk heeft ondernemen, tenzij anders is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen of in de voorwaarden en bepalingen van specifieke aanbiedingen of activiteiten of promoties van Van den Ing Webmarketing. De Punten worden op het moment van betalen toegevoegd aan het account. Let op dat bij online aankoop de betaling plaatsvindt wanneer de in aanmerking komende bestelling wordt verzonden. Het kan tot vierentwintig uur na de betaling duren voordat de verdiende Punten in het account verschijnen of in het inwisselcentrum beschikbaar zijn om te worden gebruikt.

Punten kunnen worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen van producten op Vechtsportwinkel.com. In aanmerking komende aankopen zijn diensten of producten die te koop worden aangeboden, met uitzondering van het kopen van cadeaubonnen. Deelnemers kunnen ook op andere manieren Punten verdienen. Dit wordt door Van den Ing Webmarketing van tijd tot tijd gecommuniceerd in e-mails of in online boodschappen. Van den Ing Webmarketing kan volledig naar eigen inzicht ook “bonuspunten” toekennen voor bepaalde acties (zoals vroege deelname of regelmatige activiteit). Voor dergelijke promoties met bonuspunten kunnen aanvullende regels en beperkingen gelden.

Om Punten te verdienen voor online aankopen op Vechtsportwinkel.com moet de Deelnemer zich voorafgaand aan de aankoop aanmelden bij zijn of haar account (Mijn Vechtsportwinkel).

Punten zijn niet geldig, tenzij ze zijn verdiend in strikte overeenstemming met de vereisten die zijn opgesteld en beoogd door Van den Ing Webmarketing. De Deelnemer mag niet proberen om Punten op een andere wijze, die slechts de overeenstemming met de geldende vereisten nabootst, te verdienen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van een script, bot of andere geautomatiseerde middelen).

Van den Ing Webmarketing behoudt het recht voor de Punten af te trekken van of in mindering te brengen op het account van Deelnemers die onterecht Punten hebben verkregen.

Toepasselijke verzendkosten worden niet meegerekend voor het verdienen van Punten. Punten kunnen weliswaar niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen, maar er kunnen wel Punten worden verdiend voor in aanmerking komende aankopen die met een geldige cadeaubon worden gekocht.

Artikel 23.6 – Punten inwisselen

Punten kunnen voor Beloningen worden ingewisseld op Vechtsportwinkel.com. Het is niet mogelijk om Punten om te zetten of uit te betalen in contant geld of cadeaubonnen.

Het is niet mogelijk om Punten in te wisselen tijdens dezelfde transactie waarbij ze worden verdiend, tenzij anders is uiteengezet in de voorwaarden en bepalingen van een aanbieding of promotie van Van den Ing Webmarketing.

In dit Programma is het niet mogelijk om extra Punten te kopen.

Als een product wordt geretourneerd, worden de Punten, die zijn verdiend of ingewisseld voor de aankoop, behandeld volgens het retourneerbeleid van Vechtsportwinkel.com. Voor aankopen via Vechtsportwinkel.com kan een vouchercode uitgegeven voor ingewisselde punten die voor een andere aankoop kunnen worden gebruikt.

Als Punten per ongeluk zijn toegevoegd aan het account van een Deelnemer, behoudt Van den Ing Webmarketing zich het recht voor om de Punten, die per ongeluk zijn toegevoegd aan het account van de Deelnemer, te annuleren of verwijderen. Van den Ing Webmarketing tolereert het opzettelijk of bewust misbruiken van een dergelijke fout door de Deelnemer niet. Dergelijk misbruik kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de Deelnemer en daarmee met het verlies van alle verdiende Punten en ook tot uitsluiting van toekomstige deelname aan het Programma.

Artikel 23.7 – Gevolgen van misbruik

Bij oneigenlijk gebruik waarvoor de Deelnemer verantwoordelijk is, behoudt Van den Ing Webmarketing het recht om de deelname te beëindigen of de Punten of Beloningen in te trekken, om geen Punten of een Beloning te verlenen of om Punten of een Beloning niet in te wisselen.

Artikel 23.8 – Verloop van punten

Alle Punten verlopen na achttien maanden zonder activiteit van het account. Activiteit wordt gedefinieerd als het verdienen of inwisselen van Punten. De achttien maanden schrijden voort en worden op het moment van een activiteit gereset. Van den Ing Webmarketing stuurt drie maanden voor het verlopen van Punten een herinnering naar het e-mailadres van het account. OPGEBOUWDE PUNTEN VORMEN NIET UW EIGENDOM EN HEBBEN BUITEN DIT PROGRAMMA GEEN WAARDE. PUNTEN ZIJN EEN TEGOED DAT VAN DEN ING WEBMARKETING OP ELK MOMENT ZOALS HIER IS UITEENGEZET KAN HERROEPEN. PUNTEN KUNNEN BIJ OVERLIJDEN NIET OP BASIS VAN FAMILIEBANDEN OF ANDERSZINS WORDEN OVERGEDRAGEN.

Artikel 23.9 – Persoonlijke gegevens, privacy van gegevens en controle

Van den Ing Webmarketing verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en relevante nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Van den Ing Webmarketing mag uw persoonlijke gegevens bekendmaken en/of beschikbaar stellen aan andere bedrijfsonderdelen van Van den Ing Webmarketing, aan onze leveranciers en/of dienstverleners met betrekking tot de algemene werking van het Programma, zoals het onderhoud van het Programma, voor analysetaken, voor marketingtaken en dergelijke. Bovendien mag Van den Ing Webmarketing uw persoonlijke gegevens verwerken in niet identificeerbare, geaggregeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm ten behoeve van het beheer, de verdere ontwikkeling en de marketing van het Programma.

Meer informatie over de wijze waarop Van den Ing Webmarketing persoonlijke gegevens verwerkt en over uw rechten als betrokkene vindt u in het Privacybeleid op onze website. Let op dat we ons Privacybeleid van tijd tot tijd kunnen veranderen, dus we raden aan dat u ons Privacybeleid geregeld controleert zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Artikel 23.10 – Controle

Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor elk account in het Programma op elk moment en zonder kennisgeving aan de Deelnemer te controleren om te waarborgen dat de regels van het Programma worden nageleefd.

Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan het verwerken en/of gebruik van punten of Beloningen door ons worden vertraagd totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar onze redelijke tevredenheid zijn opgelost. Tijdens een dergelijke controle en totdat de resultaten van een dergelijke controle beschikbaar zijn, kunnen wij Deelnemers naar eigen goeddunken verbieden om Punten in te wisselen en Beloningen, services of voordelen in verband met het Programma te gebruiken.

Van den Ing Webmarketing behoudt zich tevens het recht voor om met het oog op controles informatie uit te wisselen met entiteiten van Van den Ing Webmarketing, met vertrouwde partners en met dienstverleners of hun agenten.

Artikel 23.11 – Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Van den Ing Webmarketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot honoraria van advocaten), ongeluk of ongemak dat zich kan voordoen in het kader van het gebruik van Punten of Beloningen, behalve voor zover dergelijke schade of verlies voortvloeit uit ons opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, tenzij anders bepaald door geldende wetgeving. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Van den Ing Webmarketing volgens het geldend recht.

Verloren, gestolen of verlopen Punten of Beloningen worden niet gerestitueerd, vervangen of verlengd.

Tenzij anders bepaald en met inachtneming van de geldende wetgeving is Van den Ing Webmarketing niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het beëindigen of wijziging van het Programma. Deelnemers kunnen geen schadevergoeding eisen van de Van den Ing Webmarketing als gevolg van wettelijk verplichte of landsgebonden wijzigingen.

Als Van den Ing Webmarketing krachtens deze Voorwaarden en bepalingen of krachtens geldende wetgeving aansprakelijk wordt gehouden, heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid het herstellen van verloren Punten of Beloningen (laatstgenoemde, indien beschikbaar of een ander redelijk alternatief met vergelijkbare voordelen, beoordeeld door Van den Ing Webmarketing).

Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade wordt uitgesloten, met uitzondering van vorderingen die volgens de geldende wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

De Deelnemer is aansprakelijk voor claims van derden, met inbegrip van de belastingdienst, die voorvloeien uit zijn/haar deelname aan het Programma en de Punten en Beloningen ervan.

Artikel 23.12 – Programmastoringen en handelswijze

Van den Ing Webmarketing is niet verantwoordelijk voor verloren, onderbroken, ontoegankelijke of niet beschikbare netwerken, servers, satellieten, internetaanbieders, websites of andere verbindingen; en ook niet voor miscommunicatie, onjuiste, verwarde, gecodeerde, versleutelde of verkeerd gestuurde computer-, telefoon- of kabeloverdrachten; en ook niet voor technische storingen, defecten, moeilijkheden of andere fouten van welke aard dan ook; en ook niet voor het onjuist of onnauwkeurig registreren van informatie of het niet registreren van informatie. Bovendien is Van den Ing Webmarketing niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor computer-, programmeer- en afdrukfouten en ook niet voor de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. Van den Ing Webmarketing is in geen enkel geval aansprakelijk voor, en u ontheft Van den Ing Webmarketing uitdrukkelijk van vorderingen met betrekking tot, de uitgifte van onbedoelde Punten of Beloningen. Als het Programma, om wat voor reden dan ook, niet zoals gepland kan worden uitgevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten van welke aard dan ook, een infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarover Van den Ing Webmarketing geen invloed heeft en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of de correcte uitvoering van het Programma belemmeren of beïnvloeden, behoudt Van den Ing Webmarketing zich het recht voor om het Programma naar eigen inzicht te annuleren, te beëindigen, aan te passen of op te schorten of op een andere wijze die de Van den Ing Webmarketing passend acht op de omstandigheden te reageren. In het geval dat Van den Ing Webmarketing is verhinderd om het Programma voort te zetten op een wijze zoals hier is uiteengezet, door omstandigheden die buiten haar macht liggen, met in begrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, door de mens veroorzaakte epidemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, overmacht, daad van een staatsvijand, defect van een satelliet of apparatuur, rellen of burgerlijke ongehoorzaamheid, terroristische bedreiging of terreurdaad, oorlog (verklaard of niet-verklaard), of wetgeving van een nationale staat of lokale overheid, bevel, regulering, gezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van Van den Ing Webmarketing ligt (elke hiervan overmacht), heeft Van den Ing Webmarketing het recht om het Programma in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, op te schorten of te beëindigen.

Elke poging van u om toegang tot het Programma te krijgen via een botscript of andere brute-force-aanval zal ertoe leiden dat u niet meer in aanmerking komt om deel te nemen aan het Programma. Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen te diskwalificeren en uit te sluiten van deelname die (i) de exploitatie van het Programma manipuleren; (ii) handelen in strijd met deze Programmavoorwaarden of in strijd met de Algemene vooraarden van Vechtsportwinkel of in strijd met andere opgenomen voorwaarden; (iii) handelen op een onethische of ontwrichtende wijze; (iv) handelen met de bedoeling om Van den Ing Webmarketing, haar vertegenwoordigers of andere personen die op enige wijze verbonden zijn aan het Programma te hinderen, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren; (v) de Puntenstand manipuleren, wijzigen of dit proberen; (vi) Punten manipuleren, wijzigen, proberen te wijzigen, creëren, proberen te creëren of dupliceren; (vii) samenspannen of proberen samen te spannen met een of meer houders van een Programma-account om een oneerlijk voordeel te behalen door kennis of andere informatie te delen om Punten te verdienen.

Artikel 23.13 – Beëindiging

Artikel 23.13.1 – Beëindiging door u

U mag het lidmaatschap op elk moment als volgt beëindigen of annuleren:

Neem telefonisch of per e-mail of via de website van de Klantenservice contact op met de Klantenservice van Van den Ing Webmarketing. Als u contact opneemt met de Klantenservice, wordt u gevraagd om veiligheidsvragen over uw account te beantwoorden om te verifiëren dat dit uw account is. Let op dat als u uw account beëindigt of annuleert, uw Punten worden verwijderd. Uw Account wordt verwijderd volgens ons dataretentiebeleid.

Artikel 23.13.2 – Beëindiging door ons

Van den Ing Webmarketing behoudt zich het recht voor om het Programma en deelname te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, middels schriftelijke kennisgeving aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het account.

Van den Ing Webmarketing behoudt zich tevens het recht voor om uw deelname onmiddellijk te beëindigen door kennisgeving via e-mail aan het e-mailadres dat is gebruikt bij de registratie van het account als u uw verplichtingen volgens deze Voorwaarden en bepalingen schendt. We behouden ons het recht voor om u niet de gelegenheid te geven om de schending te herstellen als de schending het gevolg is van misbruik van het Programma door u zoals is uiteengezet in deze Voorwaarden en bepalingen. Niets in deze Voorwaarden en bepalingen beperkt Van den Ing Webmarketing in het uitoefenen van juridische of billijke rechten of rechtsmiddelen.

Bij beëindiging worden uw Punten verwijderd en heeft Van den Ing Webmarketing geen verplichting u te compenseren voor ongebruikte Punten op het moment van de beëindiging.

Artikel 23.14 – Wet, bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst wordt uitsluitend door de Nederlandse wet beheerst met een exclusieve bevoegdheid voor de rechtbank van Arnhem, Nederland. Dit geldt als de Deelnemer een inwoner is van Nederland en als de Deelnemer niet woonachtig is in de Europese Economische Ruimte (EER); echter op voorwaarde dat de bescherming die aan de Deelnemer wordt geboden door voorwaarden, die niet bij overeenkomst kunnen worden afgezwakt krachtens de geldende wet op de plek waar de Deelnemer woonachtig is, onaangetast blijven. Als een Deelnemer consument is en is gevestigd buiten Nederland, maar binnen de EER, kan de Deelnemer vorderingen indien bij de rechtbank van Arnhem, Nederland, maar ook bij een bevoegde rechtbank in het land van vestiging. Daarnaast kan de Deelnemer ook voor de rechter worden opgeroepen in zijn of haar rechtsgebied of op een andere locatie waar sprake is van wettelijke rechtsbevoegdheid.

Voor zover de geldende wetgeving in het rechtsgebied waar de Deelnemer is gevestigd, in strijd is met de voorwaarde van deze Overeenkomst, voldoen we aan de vereisten van de geldende wetgeving.

Artikel 24 – Wijziging van de algemene voorwaarden Vechtsportwinkel.com
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Laatst gewijzigd 8 mei 2021